Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie

Poslední aktualizace: 15.11.2021

Reichberg, s. r. o. zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy, které vstoupí v platnost dne 25. května 2018 na základě Zákon č. 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů, (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů – dále jen “zákon”) a také v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – dále jen “Nařízení”). V tomto dokumentu shrnujeme důležité informace o zpracování osobních údajů, které nám poskytnete v souvislosti s naší činností – prodejem, distribucí, propagací přírodních doplňků stravy, vzděláváním a osvětou o zdravém životním stylu. Poradenství je součástí zásad ochrany osobních údajů, které jsou závazné pro všechny zaměstnance společnosti a její partnery. Stanovuje účel osobních údajů a přesně určuje, jak mají být osobní údaje našich zákazníků, partnerů a zaměstnanců chráněny.

Správce:

Reichberg, s. r. o.
IČO: 53099621

Sídlo společnosti:
Vysokoškolákov 33/B
010 08 Žilina
Slovensko

Tel.: +421 940 944 906
E-mail: info@joustore.com
Web: www.joustore.com

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
Reichberg, s. r. o. zpracovává osobní údaje, které zákazník uvedl v registračním formuláři, v prodloužení registrace, v elektronické nebo písemné podobě nebo v jakékoli jiné formě, například telefonicky nebo písemně. Registrační akt se koná na Reichberg, s. r. o. webové stránky www.joustore.com, telefonickou objednávkou u doručovací služby nebo prostřednictvím e-mailu.

Zpracovávané osobní údaje mohou zahrnovat zejména

Běžné osobní údaje:
jméno, příjmení, e-mailovou adresu, a pokud je zákazník uvedl, také akademický titul, adresu bydliště a telefonní číslo. V souvislosti s elektronickým přístupem na webové stránky JOuStore www.joustore.com jsou zpracovávány také IP adresy, cookies a případně také identifikátory zařízení zákazníka (z důvodu možné změny grafického rozlišení stránek pro větší pohodlí zákazníka).

Citlivé osobní údaje: Reichberg, s. r. o. nevyžaduje, nezpracovává a neukládá citlivé osobní údaje ani údaje zvláštní kategorie.
(čl. 9 nařízení).

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování:
Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány za účelem zajištění řádné účasti zákazníků v systému s cílem poskytnout zákazníkovi všechny dohodnuté služby, bonusy a výhody, tj. slevy, motivační bonusy, informační bulletiny apod. Informace se používají především při komunikaci se zákazníkem, a to:
1. Při identifikaci zákazníka v distribuční síti pro poskytnutí slevy;

2. Pro interní komunikaci se zákazníkem (například zasílání newsletterů, automaticky generovaná oznámení o bonusech nebo vystavování účtenek pro daňové účely);

3. Pro účely pravidelného zasílání měsíčního vyúčtování, kdy společnost shrnuje nákupy zákazníka, jeho síť a vypočítává bonusy;

4. V souvislosti s plněním zákonných povinností společnosti Reichberg, s. r. o. které jsou nebo budou stanoveny právními předpisy Slovenska a/nebo EU,
nebo
5. Pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv a právních nároků společnosti Reichberg, s. r. o.; případně také pro účely oprávněných zájmů společnosti nebo jiných osob (podle Nařízení):
V některých případech mohou být některé osobní údaje v rozsahu názvu použity pro veřejnou prezentaci a marketingové účely společnosti Reichberg, s. r. o. směrem ke stávajícím nebo potenciálním zákazníkům, respektive k propagaci zdravého životního stylu a podpoře marketingu společnosti. To se však týká pouze lektorů nebo budoucích lektorů společnosti a jejich publikací v periodiku Vitae společnosti. Osobní údaje budou tímto způsobem použity pouze na základě vašeho předchozího zvláštního souhlasu společnosti Reichberg, s. r. o. v konkrétním případě.

Zdroje osobních údajů:
Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od zákazníků zejména v souvislosti s registrací u společnosti Reichberg, s. r. o..

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů:
Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné, zákazník má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo zčásti.

Souhlas lze odvolat na webových stránkách JOuStore (způsobem, jakým byl původně udělen) nebo písemným oznámením zaslaným na adresu společnosti Reichberg, s. r. o.; případně na adrese info@joustore.com.

Od data, kdy je Společnost informována o odvolání souhlasu, může Společnost zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu jiného právního důvodu zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo za účelem ochrany práv a právních nároků, jak je popsáno výše.

Subjekty zpracovávající osobní údaje:
Osobní údaje zpracovávají přímo zaměstnanci nebo smluvní partneři společnosti Reichberg, s. r. o., a to v písemné i elektronické podobě.
Osobní údaje mohou pro Společnost zpracovávat i jiné subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, s nimiž Společnost uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů. Jedná se výhradně o společnosti, které se přímo podílejí na provozním systému společnosti Reichberg, s. r. o., např. účetní firma, společnosti vytvářející informační systémy, společnost distribuující časopis Společnosti, společnosti provozující prodejní místa apod. Kromě toho jsou všichni partneři smluvně zavázáni k ochraně osobních údajů a k úplnému zákazu jakéhokoli použití osobních údajů jinak než pro společnost JOuStore a její produkty nebo její marketingové aktivity.

Poskytování osobních údajů jiným osobám:
Osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným podle zvláštních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, soudům apod.) a osobám v postavení zpracovatelů osobních údajů jednajících jménem společnosti Reichberg, s. r. o. se kterými bude společnost spolupracovat při poskytování podpory.
Aktuální seznam zpracovatelů spolupracujících se společností Reichberg, s. r. o. je zveřejněna ve směrnicích společnosti a na firemních internetových stránkách společnosti.
Na základě zvláštního předchozího souhlasu zákazníka mohou být osobní údaje zpřístupněny také jiným osobám nebo široké veřejnosti v souvislosti s veřejnými prezentacemi a marketingovými aktivitami společnosti.

Doba, po kterou zákazník souhlasí se zpracováním, a doba uložení vašich osobních údajů:
Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen na celou dobu účasti zákazníka v informačním systému JOuStore. Doba, na kterou byl souhlas udělen, končí rovněž odvoláním souhlasu.
Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu účasti zákazníka v informačním systému JOuStore.
Po ukončení účasti zákazníka v systému uchovává společnost osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k dodržení právních předpisů Slovenské republiky. (účetní a daňové zákony).

Práva subjektů údajů:
Subjekt údajů má právo na požádání získat od osoby oprávněné zpracovávat jeho osobní údaje doklad totožnosti nebo získat další informace, jako je upozornění na zvláštní zákon (právní základ) upravující zpracování údajů a informace o dobrovolnosti poskytnutí osobních údajů.

Subjekt údajů má rovněž právo získat od správce na základě písemné žádosti:
– informace o stavu zpracování jeho osobních údajů v informačním systému v obecně srozumitelné formě.

– přesné informace o zdroji, z něhož byly osobní údaje pro zpracování získány, a to v obecně srozumitelné podobě.

– přepis zpracovávaných osobních údajů v obecně srozumitelné formě.

– opravit své nesprávné, neúplné nebo neaktuální zpracovávané osobní údaje.

– výmaz svých osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování.

– výmaz zpracovávaných osobních údajů, pokud došlo k porušení zákona.

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů: Reichberg, s. r. o. se snaží maximálně vyhovět níže uvedeným právům svých zákazníků, jakož i dalším nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů).
– Právo na informace podle článků 13 a 14 nařízení.

– Právo na přístup k osobním údajům podle článku 15 nařízení: Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení o zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a Společnost je povinna tuto informaci zaslat bez zbytečného odkladu.

– Právo na opravu osobních údajů podle článku 16 nařízení: Subjekt údajů má právo na opravu nesprávných osobních údajů, které se ho týkají, a to bez zbytečného odkladu. S ohledem na účel zpracování osobních údajů má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů.

– Právo na výmaz osobních údajů podle nařízení č. 17: Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, bez zbytečného odkladu.

– Právo na omezení zpracování osobních údajů podle článku 18 Nařízení: Subjekt údajů má právo omezit Správce na zpracování pouze těch osobních údajů, které se týkají zpracování osobních údajů, které se vztahují výhradně na poměry Společnosti.

– Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů podle článku 21 Nařízení: Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace podle čl. 6 odst. 1 nařízení 21. (e) nebo (f) včetně profilování na základě těchto ustanovení. Reichberg, s. r. o. nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nevyhnutelné oprávněné zájmy na zpracování osobních údajů, které převažují nad právy nebo zájmy subjektu údajů nebo důvody pro uplatnění právního nároku. Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro účely přímého marketingu, včetně profilování, a to v rozsahu jeho relevance pro přímý marketing. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, společnost Reichberg, s. r. o. nebude dále zpracovávat osobní údaje pro účely přímého marketingu.

– Právo na přenositelnost osobních údajů podle článku 20 nařízení: Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, tak jak byly poskytnuty Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a subjekt údajů má právo na přenos těchto osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Aktuálně platná verze Pokynů pro zpracování osobních údajů je vždy zveřejněna na webových stránkách společnosti.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo vám tyto podmínky nejsou jasné, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám odpovíme.

Seznam zpracovatelů osobních údajů spolupracujících se společností Reichberg, s. r. o. Partneři s přístupem (zpracovatelé osobních údajů):

Informace o přepravě a zasílání:
DHL Express (Slovakia), spol. s r. o.
Packeta Slovakia s. r. o.

Informace o platbě:
Stripe, Inc.